NORMES DE CONVIVÈNCIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA

1.- Assistència i puntualitat.
 La família avisarà al Centre quan l’alumne/a estigui malalt /a o no pugui assistir a classe.
El Centre comunicarà l’absencia a les famílies dels alumnes que no hi siguin a l’hora d’entrar.
La puntualitat serà estricta. En cas d’arribar a partir de les 8:05 h, l’alumne no podrà entrar al
Centre fins a les 9:00h.
 Els retards i absències quedaran registrades al registre diari s’assistència de l’aula.
Les faltes d’assistència i/o els retards s’han de justificar per escrit a l’agenda ( si és possible
abans ).4 retards o 3 faltes d’assistència sense justificar comporten una targeta blanca
Es justificaran les faltes per part del pare, de la mare o el tutor/a, quan l’alumne/a s’incorpori a
classe, en un termini màxim de 3 dies. Fora de termini, les justificacions no tendran validesa.
Si l’absència es produeix un dia de control, s’ha de comunicar al tutor o professor i la prova
es realitzarà posteriorment o anteriorment, tot depenent de la disponibilitat horària del
professorat.
Els canvis de classe són per preparar el material. No es pot sortir de l’aula. Si és necessari
sortir per qualsevol motiu s’ha de demanar permís al professor / a que comença la classe.

2.- Descansos
 Durant el temps de descans és obligatori sortir de l’aula i baixar al pati,excepte els dies de pluja.
No es pot menjar ni beure dins les aules.
La neteja i manteniment dels patis s’efectuarà mitjançant grups de 4 alumnes amb una rotació
per cursos i que canviaran setmanalment.Així mateix,hi haurà dos tutors de guàrdia durant els
esplais.
Els jocs hauran de ser autoritzats per Direcció.
S’han d’utilitzar correctament els contenidors de reciclatge situats al pati.

3.- Agenda
L’agenda és exclusivament una eina de treball. S’ha de mantenir neta i ordenada.Només pot
contenir informació acadèmica. No se’n pot arrabassar cap full.
L’agenda i Eina educativa són els elements de comunicació amb les famílies (justificació de
faltes d’assistència,.comunicació d’absències, concertar entrevistes amb el tutor, anotacions dels
deures...).
L’alumne estarà obligat a comprar una agenda nova si la perd o en fa un mal ús.

4.- Disciplina
S’han de respectar tots els membres de la Comunitat Educativa ( professors, alumnes, personal
no docent )
Les alteracions de la convivència poden ser lleus, menys greus i greus.
Les alteracions de la convivència lleus seran notificades mitjançant avisos i notificacions a
l’agenda i a Eina educativa.3 avisos a l’agenda se sancionen amb una targeta blanca.
Les alteracions de la convivència menys greus i greus se sancionaran mitjançant targetes
(groga, vermella), tot depenent de la seva importància.
Les targetes seran firmades pel pare/mare o tutor legal al centre i entregades al tutor/a, que les
arxivarà a l’expedient de l’alumne/a. Tres faltes d’una mateixa categoria equivalen a una de la
categoria superior.
Els alumnes que alterin la convivència seran corregits segons els mitjans que assenyali la
legislació vigent, el RRI i al Pla de Convivència del Centre (vegeu annex).
Les incidències que cometi l’alumne/a seran anotades pels professors en el registre personal de
tutoria; d’aquesta manera els tutors i professors podran dur un seguiment més precís de la
disciplina del curs.
Es recorda que no és permès fumar en el recinte escolar ni a les entrades, sortides i entorn de
l’escola. Implicarà directament una targeta vermella. *El recorregut d’anada i tornada al
poliesportiu i les activitats extraescolars s’inclouen en aquest apartat.
En cas de dur a l’escola drogues la sanció és targeta vermella i expulsió de tres dies de l’escola.

5.- Material i vestuari
S’ha d’assistir a les classes amb el material escolar necessari per a cada assignatura.
Cal dur roba adequada per venir a classe i a les activitats extraescolars(tirants,shorts,xancles i
camisetes ofensives).
El dia d’Educació Física tots els alumnes han de dur el vestuari corresponent(xandalls del
centre)i sabates esportives. El no-compliment d’aquesta norma repercutirà a la nota de la
matèria.
Els alumnes abonaran el que per negligència es deteriori o es perdi.
El grup assumirà els desperfectes quan no es pugui saber qui és el causant.

6.- Conservació de l’aula
Es respectaran totes les instal.lacions, espais, mobiliari, i serveis del recinte
escolar.S’utilitzaran els diversos recipients destinats a la recollida selectiva:reciclatge i
reutilització.
S’ha de tenir cura que l’aula i les taules estiguin netes i ordenades. Quan acabi la classe els
llums i radiadors han de quedar apagats, les portes i finestres tancades. S’anirà alerta a malgastar
llum.
La conservació de la neteja i l’ordre a l’aula és responsabilitat del grup d’alumnes, dels
professors i del tutor o responsable de l’aula especialitzada, que serà qui farà el seguiment amb
la col.laboració dels delegats de curs i de la comissió ambiental.
Cada alumne/a és responsable de la seva cadira i la seva taula ,així com dels llibres i altres
materials de l’aula.

7.- Responsables de tasques diverses:
Delegats i sotsdelegats: portaveus dels cursos. Tasques: passar llista, revisar deures, repartir
fotocòpies i exàmens, etc.
Pastoral: campanyes, misses, convivències, etc.
Reciclatge i medi ambient: patis i aules.

8.- Telèfon,Aparells de música
No es pot utilitzar el telèfon mòbil ni aparells de música dins el recinte escolar, pavelló
d’esports (inclou el recorregut d’anada i tornada al pavelló) ni a les activitats organitzades pel
Centre. En cas de transgredir la norma els seran retirats i els pares hauran de venir a cercar-los
dos dies més tard.
En cas de necessitat es pot fer ús del telèfon del Centre.

9.- Serveis del Centre
Fotocòpies
 No es faran fotocòpies si no són autoritzades pel professor de l’àrea o tutor.
Les fotocòpies s’encarregaran amb uns dies d’antelació.El material fotocopiat per a ús de
l’alumne/a es cobrarà trimestralment. Al començament de curs s’han cobrat 15 euros .
A les sortides s’aplicarà la mateixa normativa