TUTORS CURS:

S’ESCOLETA (Guarderia)
1any :M.Mar PorcelEsperança Russinyol Crespí
2 anys :Mªdel Mar porcel


EDUCACIÓ INFANTIL
4t EI:Margalida Dols MorroAraceli Henares Montes
5è EI:Margalida Dols Morro
6È EI:Maria Torres Santandreu
Suport: Glòria Ramon Bestard


EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1r Concepció Bauzá
2n Andreu Jaume/ Catalina Abrines
3r Marga Tugores
4t Josep Perelló
5è Magdalena Pol/ Mariola Sánchez
6è Maria Noguera
 
Cap d’Estudis Infantil/Primària:
Alex Forteza Fiol

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1r  Magdalena Moreno Vellibre
2n Catalina Thomàs Galmés
3r Amàlia Riera Puigcercós
4t  Francesca Rosselló Gornals
Cap d’estudis ESO:
Catalina Thomàs Galmés Vellibre

ALTRE PROFESSORAT:

- Biel Artigues(Tecnologia/matemàtiques ESO).
- Julio Gonzàlez Cabot (E.Física ESO).
- Catalina Ramis (Plástica ESO). 
- Teresa Mas (anglès ESO)
- Miquel A. Bisbal ( música ESO)
- Rocío Pérez(  Religió ESO)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
- Orientadores escolars : Antònia Ramis i Rocío Pérez
- Pedagogía terapèutica: Catalina Mª Amengual i Margalida Martorell
- Audició i llenguatge : Mª Antònia Coll i Marina Borràs


COORDINADORS PASTORAL
- Andreu Jaume, Alejandro Forteza 

DIRECCIÓ
- Catalina Maria Amengual Florit.