COL·LEGI RAMON LLULL Educació Santa Maria del Camí Balears, Illes
TUTORS CURS:

S’ESCOLETA (Guarderia)
1any :M.Mar Porcel
2 anys :Esperança Russinyol Crespí


EDUCACIÓ INFANTIL
1r Maria Torres Santandreu
2n Glòria Ramon Bestard
3r Araceli Henares Montes
Suport: Margalida Dols Morro

EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
1r Marga Tugores
2n Concepció Bauzà Ribot
3r Andreu Jaume Castañer
4t  Mar Montilla Verd
5è Josep Perelló Cirer
6è Magdalena Pol Córcoles
 
Cap d’Estudis Infantil/Primària:
Alex Forteza Fiol

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1r  Amàlia Riera Puigcercós
2n Amàlia Riera Puigcercós Catalina Crespí
3r Francesca Rosselló Gornals 
4t Magdalena Moreno Frontera
Cap d’estudis ESO:
Catalina Thomàs Galmés Vellibre

ALTRE PROFESSORAT:
- Catalina González( EP).
- Antònia Ques(EP)
- Alejandro Forteza Fiol (E.Física, Naturals EP).
- Biel Artigues(Tecnologia/matemàtiques ESO).
- Julio Gonzàlez Cabot (E.Física ESO).
- Catalina Ramis (Plástica ESO). 
- Teresa Mas (anglès ESO)
- Miquel A. Bisbal ( música ESO)
- Rocío Pérez(  Religió ESO)

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ
- Orientadora escolar : Antònia Ramis
- Pedagogía terapéutica: Catalina Mª
Amengual i Margalida Vallori.
- Audició i llenguatge : Rocío Perez

COORDINADORS PASTORAL
- Andreu Jaume, Alejandro Forteza 

DIRECCIÓ
- Catalina Maria Amengual Florit.